Пунктом 4 розділу Х Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі – Закон) на юридичних осіб, які зареєстровані до набрання чинності цим законом, покладено обов’язок щодо подання державному реєстратору протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, інформації про кінцевого бенефіціарного власника.

Положення про форму та зміст структури власності, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 (надалі – Положення) набрало чинності 11 липня 2021 року.

Отже, державному реєстратору згідно Закону у термін до 10 жовтня 2021 року необхідно подати для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника наступні документи:

 • заяву щодо державної реєстрації юридичної особи з відомостями про кінцевого бенефіціарного власника – форма 2;
 • структуру власності за формою та змістом відповідно до Положення;
 • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 • нотаріально засвідчену копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи статтєю 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу на керівника юридичної особи від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 грн. до 51000 грн.).

Розглянемо більш детально, що обов’язково повинне бути зазначено в структурі власності підприємства.

Згідно Закону структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

У Положенні наводиться більш розширене (у порівнянні з Законом) визначення «Структури власності». Так, згідно з пунктом 3 Положення структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

На схематичному зображенні структури власності зазначаються:

 • всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи);
 • всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
 • розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні.

На схематичному зображенні структури власності вказуються щодо кожної:

фізичної особи - громадянина України - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

фізичної особи - іноземця та особи без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна громадянства (підданства), а у разі, якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, - всі країни її громадянства (підданства), дата народження. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

юридичної особи України - повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

іноземної юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна заснування (утворення), країна реєстрації довірчого власника (за наявності), місцезнаходження, ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є.

Також, Положення розширює (у порівнянні з Законом) перелік документів які необхідно подавати державному реєстратуру під час реєстраційних дій. Зокрема:

 • у разі наявності у структурі власності юридичної особи іноземних юридичних осіб та/або осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав, трастів, інших подібних правових утворень до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують належність цим особам, трасту та/або іншим подібним правовим утворенням корпоративних прав у юридичній особі, крім випадків, коли відомості про відповідних суб'єктів наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • у разі наявності у структурі власності юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, відомості щодо можливості здійснення яким вирішального впливу на управління або діяльність такої юридичної особи чітко не відслідковується за відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чи за документами, які подаються для проведення реєстраційної дії у пакеті документів разом із структурою власності, до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння), зокрема договір купівлі-продажу або дарування корпоративних прав (частки в статутному капіталі); рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) юридичної особи про визначення розміру статутного (складеного) капіталу та розмірів часток учасників; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи; виписка з рахунка в цінних паперах депонента; виписка з рахунка в цінних паперах номінального утримувача; договір управління майном; договір про створення трасту; трастова декларація та/або угода; свідоцтво про шлюб; витяг, виписка чи інший документ з офіційного джерела, в тому числі торговельного, банківського, судового реєстру; інші документи, що підтверджують здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність юридичної особи.

У зв’язку з ризиками накладання великого штрафу за неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, блокування рахунків в обслуговуючих банках, можливою відмовою у проведенні державної реєстрації, АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАКТОР ПРАВА» рекомендує:

 • пройти аудит корпоративної структури Вашого бізнесу;
 • провести аналіз інформації про власників бізнесу, що міститься у відповідних державних реєстрах;
 • замовити, у разі потреби, витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, провести його відповідну легалізацію та зробити переклад на українську мову;
 • зробити нотаріальні копії документів, що посвідчують осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи;
 • подати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності підприємства державному реєстратору.

За більш детальною інформацією зателефонуйте нам або надішліть електронне повідомлення.

Автор: Адвокат АО «ФАКТОР ПРАВА» Пшенько Сергій